โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร นำทีมลงพื้นที่แม่แจ่ม-อมก๋อย จัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร นำทีมลงพื้นที่แม่แจ่ม-อมก๋อย จัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร นำทีมลงพื้นที่แม่แจ่ม-อมก๋อย จัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา