โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร นำทีมลงพื้นที่แม่แจ่ม-อมก๋อย จัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร นำทีมลงพื้นที่แม่แจ่ม-อมก๋อย จัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” ร่วมกับ ดร.รักษ์  พรหมปาลิต ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ลงพื้นที่ชุมชนสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอแม่แจ่มและอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 -29 กันยายน 2560

โดยการลงพื้นที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อย ในครั้งนี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT เชียงใหม่) ภายใต้งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ซึ่งทีมงานได้เข้าพบผู้นำชุมชนและตัวแทนจากภาครัฐของหมู่บ้านต่างๆ อันได้แก่ บ้านป่าแดด บ้านปางอุ๋ง บ้านปางหินฝน บ้านทุ่งหญ้า บ้านปางหินฝน ของอำเภอแม่แจ่มและบ้านแม่ตื่น บ้านมูเซอปากทาง อำเภออมก๋อย เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลเป็นฐานข้อมูลในการทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา