โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มอบน้ำดื่มราชมงคลเพื่อใช้ในงานวิทยุรวมการเฉพาะกิจเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา มอบน้ำดื่มราชมงคลเพื่อใช้ในงานวิทยุรวมการเฉพาะกิจเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา มอบน้ำดื่มราชมงคลเพื่อใช้ในงานวิทยุรวมการเฉพาะกิจเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบน้ำดื่ม “ราชมงคล” เพื่อใช้ในงานวิทยุรวมการเฉพาะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา