โลโก้เว็บไซต์ มอบดอกดารารัตน์แก่อำเภอดอยสะเก็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มอบดอกดารารัตน์แก่อำเภอดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา มอบดอกดารารัตน์แก่อำเภอดอยสะเก็ด
วันที่17ตุลาคม 2560 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบดอกดารารัตน์จำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา