โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น มช. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น มช.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาร่วมแสดงความยินดี
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในโอกาสที่ได้รับกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา