โลโก้เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษธุรกิจจัดสัมมนาเปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาษาอังกฤษธุรกิจจัดสัมมนาเปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาภาษาอังกฤษธุรกิจจัดสัมมนาเปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาหัวข้อ “Uncover Working Experience on a Cruise Ship : ล่องสำราญ เปิดประสบการณ์ทำง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา