โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัย ศูนย์เรียนบ้านนาโต่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัย ศูนย์เรียนบ้านนาโต่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัย ศูนย์เรียนบ้านนาโต่
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ผ.ศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับผู้อำนวยการแผนงานวิจัยจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา