โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ ลุยเชียงดาว-ฝาง สร้างมาตรฐานการโรงแรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ ลุยเชียงดาว-ฝาง สร้างมาตรฐานการโรงแรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรการท่องเที่ยวฯ ลุยเชียงดาว-ฝาง สร้างมาตรฐานการบริการ
คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์, อ.ชูเกียรติ  ศิริวงศ์, อ.วรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัยแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา