โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมงานทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมงานทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมงานทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล, อ.ชัยปฐมพร  ธนพัฒนปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา, อ.ชัชวิน  วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา