โลโก้เว็บไซต์ การบริหารความเสี่ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การบริหารความเสี่ยง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ศศ.201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา