โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมชน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมชน 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมชน 
วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 อาจารย์อนุวัตร ศรีนวล อาจารย์อัฉรา จันทร์ผง และอิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพจำนวน15 คน  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ"พัฒ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา