โลโก้เว็บไซต์ ธรรมทวาทศวาร และพิธีมอบเทียนพรรษาแก่หน่วยงานต่างๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมทวาทศวาร และพิธีมอบเทียนพรรษาแก่หน่วยงานต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาธรรมทวาทศวาร และพิธีมอบเทียนพรรษาแก่หน่วยงานต่างๆ
ธรรมทวาทศวาร "ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี"  กิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม โดยศูน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา