โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา