โลโก้เว็บไซต์ RMUTL STAR CONTEST 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL STAR CONTEST 2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาRMUTL STAR CONTEST 2018
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด RMUTL STAR CONTEST 2018 การประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีบุคลิกภาพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา