โลโก้เว็บไซต์ RMUTL STAR CONTEST 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL STAR CONTEST 2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด RMUTL STAR CONTEST 2018 การประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ในการทำกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงานนายวรวุฒิ  เพ็ชรดี นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานวัถตุประสงค์การจัดงาน  ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา

ภายในงานมีกิจกรรมสันทนการจากผู้สนับสนุนการจัดการกว่า 10 บูธกิจกรรมภายใต้นโยบายร่วมเชียร์ร่วมสามัคคีปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องเสพติดและความวุ่นวาย ในปีนี้ทางสโมสรนักศึกษา ได้เชิญตัวแทนจากนายกสโมสรนักศึกษาสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 11 สถาบัน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่) ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกวด ผลการประกวดดังนี้

 

ดาวนักศึกษา (หญิง)

น.ส. ปองทิพย์ธิดา  วจิตรสุวรรณ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

เดือนนักศึกษา (ชาย)

นายภานุสรณ์  ใจกลม สาขาการจัดการสารเสนเทศเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ดาวเทียม (สาวประเภท 2)

นายชัชฤทธิ์  โตศักดิ์ศรี ชัชฎาพร  พัชรตรีฉัตร สาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

โดยนักศึกษาทั้ง 3 คน จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก :

ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา

นายวรวุฒิ  เพ็ชรดี นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา

PP Photo  @pariphan.Photoออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา