โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอดีตประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ถึงแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา