โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสาร่วมพัฒนาบ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จิตอาสาร่วมพัฒนาบ้านพักคนชราธรรมปกรณ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาจิตอาสาร่วมพัฒนาบ้านพักคนชราธรรมปกรณ์
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561  อาจารย์ยุรธร  จีนา อาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชามนุษย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา