โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร จัดกิจกรรมเวทียกระดับค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนตามแนว 5P | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร จัดกิจกรรมเวทียกระดับค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนตามแนว 5P

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร จัดกิจกรรมเวทียกระดับค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนตามแนว 5P
ผศ.ดวงพร จัดกิจกรรมเวทียกระดับค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนตามแนว 5P ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา