โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหารือการขยายความร่วมมือกับเชียงคำวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมหารือการขยายความร่วมมือกับเชียงคำวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ประชุมหารือการขยายความร่วมมือกับเชียงคำวิทยาคม เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนจากทุกกลุ่มทักษะการเรียรูู้สู่การเป็นตัวป้อนสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
          วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน และทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ให้การต้อนร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา