โลโก้เว็บไซต์ ทิศทางอุดมศึกษา วิกฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทิศทางอุดมศึกษา วิกฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาทิศทางอุดมศึกษา วิกฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0
วันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางอุดมศึกษา วิกฤต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา