โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแกนนำบ้านหลายทุ่ง ลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มแกนนำบ้านหลายทุ่ง ลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนากลุ่มแกนนำบ้านหลายทุ่ง ลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง จ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา