โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนมิถุนายน 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนมิถุนายน 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนมิถุนายน 2562
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 07.00 น.) ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.กัลยารัต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา