โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร สอดรับผลิตบัณฑิตในโลกอนาคต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร สอดรับผลิตบัณฑิตในโลกอนาคต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร สอดรับผลิตบัณฑิตในโลกอนาคต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตในโลกอนาคต” ระหว่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา