โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สพม.34 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สพม.34

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สพม.34
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความบันทึกข้อตกลงระหว่ามหาวิทยาลัยฯ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา