โลโก้เว็บไซต์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนากองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ร่วมกับ ประกันสังคมเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
วันที่ 5 กันยายน 2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน (ประจำปี 2562) รุ่นที่ 1” ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา