โลโก้เว็บไซต์ “RMUTL STAR CONTESE 2019” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“RMUTL STAR CONTESE 2019”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนา“RMUTL STAR CONTESE 2019”
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด “RMUTL STAR CONTESE 2019” การประกวดหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบ เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา