โลโก้เว็บไซต์ อีสานศึกษาดูงานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อีสานศึกษาดูงานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.อีสาน ศึกษาดูงานกิจการด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการ มทร.ล้านนา
วันที่ 9 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ พร้อม คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา