โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนทร์ รศ.สมชาติ  หาญวงษาและ อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา