โลโก้เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาเรื่อง “Effective Communication in...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา