โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26
อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง, อาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ และอาจารยอนุวัตร ศรีนวล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการโค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา