โลโก้เว็บไซต์ ยกทัพ  นิทรรศการผลงาน นศ.ออกแบบสื่อสาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยกทัพ  นิทรรศการผลงาน นศ.ออกแบบสื่อสาร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนายกทัพ  นิทรรศการผลงาน นศ.ออกแบบสื่อสาร
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.45 น. นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 “ยกทัพ” โ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา