โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน TVET-HUB-LANNA ร่วมงาน Chevron Enjoy Science Thank You Reception | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมงาน TVET-HUB-LANNA ร่วมงาน Chevron Enjoy Science Thank You Reception

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน TVET-HUB-LANNA ร่วมงาน Chevron Enjoy Science Thank You Reception
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ และหัวหน้าโครงการ Chevron Enjoy Science : TVET-HUB-LANNA พร้อมด้วยอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ ผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา