โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ระบิน ปาลี ส่งมอบเครื่องกดเจลฯ แบบเหยียบเท่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ระบิน ปาลี ส่งมอบเครื่องกดเจลฯ แบบเหยียบเท่า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาผศ.ระบิน ปาลี ส่งมอบเครื่องกดเจลฯ แบบเท้าเหยียบ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผศ.ระบิน ปาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเเท้าเหยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา