โลโก้เว็บไซต์ นศท.ชั้นที่ 3 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ร.7 พัน.5 อ.ปาย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศท.ชั้นที่ 3 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ร.7 พัน.5 อ.ปาย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา นำ นศท.ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ค่าย ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มุ่งพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 งานพัฒนาศักภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกภาคสนาม สำหรับนักศึกษาวิชาการหารชั้นปีที่ 3 ณ กองพัฒทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา