โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำ นศท.ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ค่าย ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มุ่งพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา นำ นศท.ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ค่าย ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มุ่งพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 638 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 งานพัฒนาศักภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกภาคสนาม สำหรับนักศึกษาวิชาการหารชั้นปีที่ 3 ณ กองพัฒทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายค่ายโสณบัณฑิตย์  ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2563 เพื่อทำการฝึกภาคสนาม หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 อาทิการยิงปืนตามหลักสูตร วิชาการดำรงชีพในป่า วิชายุทธวิธี และวิชาการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ฯลฯ โดยมีระยะเวลาการฝึก จำนวน 150 ชั่วโมง (7 วัน) เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ :ซึ่งมีนายชัยยง ไชยศรี และนางธนภรณ์ มณีแก้ว ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา เป็นผู้ดูแลและประสานงานตลอดระยะเวลาการฝึก

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนและการฝึกวิชาทหาร ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพราะถือว่าเป็นอีกแนงทางหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถต่อยอดในการเข้ารับราชการทหาร หรือตำรวจได้ในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา