โลโก้เว็บไซต์ พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
         รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา