โลโก้เว็บไซต์ 6 มกราคม 2565 หน่วยงานสวัสดีปีใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6 มกราคม 2565 หน่วยงานสวัสดีปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าพบหน่วยงานต่างๆ สานสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือ และมอบผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการหลวงที่พัฒนาโดยอาจารย์มทร.ล้านนา
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา