โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

มทร.ล้านนา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินการสนองงาน ประจำปี พ.ศ.2560  ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการหลักประกอบด้วย  ... >> อ่านต่อ


ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2560
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียด>> >> อ่านต่อ


ภาษาอังกฤษธุรกิจจัดสัมมนาเปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือ
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาหัวข้อ “Uncover Working Experience on a Cruise Ship : ล่องสำราญ เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือ” โดยได้รับเกียรติจากคุณวีระเดช  ฤทธิชัย Managing of Director ลูกเรือสำราญชาวไทยคนแรกและทีมงานจาก CTI Bangkok (บริษัทจัดหางานบนเรือสำราญ) เป็นวิทยากร ทั้งนี้ การจัดการสัมนนาดังกล่าวฯ  เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานจริง โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับเกีย... >> อ่านต่อ


งานพยาบาลเสริมความรู้โรคเอดส์แก่แกนนำนักศึกษา
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ "Right to health สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจากคุณนิลวรรณ เชตะชา พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน งานกามโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1  เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่แกนนำนักศึกษา จำนวน 60 คน  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Innovation ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา  มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 5,445,000 บาท ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16-21  กุมภาพันธ์  2561  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือ... >> อ่านต่อ


ประกาศปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิทินการศึกษา2561.pdf >> อ่านต่อ


ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาได้โล่รับรางวัลจาก สวทช.
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวรับรางวัล

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาประกอบด้วย  รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ดร.สุวิชช์ ธนะศาสวรคุณ อ.ฉัตรชัย เลาวกุล และอ.วิสูตร อาสนวิจิตรเข้ารับโล่ห์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น “นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้” จากดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ... >> อ่านต่อ


หมวดศึกษาทั่วไป จัดงาน G.E Day
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “วันศึกษาทั่วไป (GE Day)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิดงาน ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม สำหรับงาน G.E Day เป็นการนำเสนอผลงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้ครอบคลุมสาระวิชาสังคมมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและวิชาวิ... >> อ่านต่อ


เทศบาลเขลางค์นคร ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Word, พรบ.คอมฯ
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นำโดย นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี และบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๔๐ ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งร... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ในการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่3
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดยจัดขึ้นที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2498


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา