โลโก้เว็บไซต์ ธุรกิจค้าปลีกฯ ระดมกำลังปลูกป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธุรกิจค้าปลีกฯ ระดมกำลังปลูกป่า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาธุรกิจค้าปลีกฯ ระดมกำลังปลูกป่า
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา