โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

นศ.ธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัย
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวทุน/วิจัย

นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัยแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดร.ปัจจัย  อินทรน้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการและอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้วิพากษ์การนำเสอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยจากประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าววิเทศสัมพันธ์

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ  และผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์จาก 4 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมต้อนรับคณะจาก Taiwan Education Center  ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากว่า 20 สถาบันการศึกษา ทั้งนี้มี... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันประจำปี 2559
พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์แนะแนวการศึกษาใต้หวัน ประจำประเทศไทย ก่อตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(จีน) ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง จะดำเนินการจัดงาน "นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2559" ในวันที่พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 พ.ศ.2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อเป็นการแนะนำและให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักเรีย... >> อ่านต่อ


พิษณุโลกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พุธ 11 พฤษภาคม 2559 / ข่าวบุคลากร

วันที่ 11  พ.ค.59  เวลา 9.00 น.  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา  หัวหน้าโครงการโรงเรือนปลูกพืช   และ ผศ.บุญเจิด  กาญจนา  หัวหน้าโครงการโรงสีข้าว มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สำเนาว์   เสาวกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.อีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   (ภาพ/ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก)  ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมไ... >> อ่านต่อ


อธิการบดี เป็นประธานประชุม Reprofile สัญจร ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมเปิดโรงอบ/โรงสีข้าว พร้อมเยี่ยมชมการปลูกพืชแบบ Organic ผลักดันสู่สถาบันการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยเต็มรูปแบบ
พุธ 11 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวบุคลากร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุม (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร พร้อมเป็นประธานเปิดโรงสี-โรงอบข้าว  และเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืช ฟาร์ม Organic Community ณ  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  โดยมี ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  ให้การต้อนรับและนำชมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  โอกาสเดียวกันนี้ ดร.ทินกร ได้เป็นผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก  มอบกระเช้าดอก... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รับพิจารณารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ ในฐานะศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดี
พุธ 11 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล คนดี ศรีอำนวยศิลป์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๙๐ ปี การก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับในสายงานนั้นๆ รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน และจะได้มีพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ โดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานสารบรรณ ๙ มทร. แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ และ ม.ราชภัฎเชียงใหม
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้(KM)  ในหัวข้อ "สานเสวนาการบริหารจัดการงานสารบรรณเปิดโลกทัศน์ การพัฒนาเชิงระบบ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหาร" โดยร่วมกับงานสารบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อัลไฟน์ กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ อ.สันกำแพง  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่แสดงความจงรักภักดี ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานประกอบพิธี  “วันฉัตรมงคล”ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ พุ่มเงิน-พุมทอง ถวายความเคารพ  กล่าวถวา... >> อ่านต่อ


นศ.ศิลปกรรมจัดงาน "ระบาย PROJECT#5" โชว์ผลงานการออกแบบที่ตอบสนองโจทย์ความต้องการสังคมและชุมชน
พุธ 4 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงงานศึกษารายบุคคลของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสบัณฑิต วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์และมัลติมีเดีย สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภายใต้แนวคิดการจัดงาน "ระบาย PROJECT#5" ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดแสดงงานร่วมกันและแสดงให้เห็นถึง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเวทีหารือแนวทางพัฒนางานกิจการนักศึกษา
อังคาร 3 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวอบรม/เสวนา

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.วิทยา วนาพิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมหารือการงานด้านกิจการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีนายจักรพงษ์ ชุมใจ นายกสโมสรนักศึกษา  พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาทั้ง ๓ คณะเข้าร่วมประชุม   ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนางา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 112


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา