โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

คลิปแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
ศุกร์ 9 กันยายน 2565

แนวปฏิบัติที่ดี  “กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)”           “แผนพัฒนารายบุคคล (Individual  Development  Plan)” เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนให้การพัฒนาของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการนำผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน  รวมทั้งพฤติกรรมด้านสมรรถนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้กำหนด... >> อ่านต่อ


การใช้เชื้อ บิวเวอร์เรีย เพื่อการควบคุมศัตรูพืช
จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565

[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]     การใช้เชื้อ บิวเวอร์เรีย เพื่อการควบคุมศัตร... >> อ่านต่อ


การใช้เชื้อ Bacillus เพื่อการผลิตพืชให้เกิดประสิทธิภาพ
จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565

[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]     การใช้เชื้อ Bacillus เพื่อการผลิตพืชให้เกิด... >> อ่านต่อ


การใช้ไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมโรคพืช
จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565

[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]     การใช้ไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมโรคพืช >> อ่านต่อ


ยาสูบ และแนวทางการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565

[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]     ยาสูบ และแนวทางการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ&nbs... >> อ่านต่อแนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565

“แผนพัฒนารายบุคคล (Indivifual  Development  Plan)” เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนให้การพัฒนาของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการนำผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน  รวมทั้งพฤติกรรมด้านสมรรถนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้กำหนดสมรรถนะออกเป็น  ๓  กลุ่ม  ได้แก่  สมรรถนะหลัก (Core  Competency)   สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional  Competecy) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial ... >> อ่านต่อ


คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565

  คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 53 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถ... >> อ่านต่อ


แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 16 มีนาคม 2565

  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 62 หน้า ปี พ.ศ. 2565 รายละเอียด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามพระราชทรัพย์ฎีกาว่าด้วยหลักการและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติรา... >> อ่านต่อ


การย้อมสีธรรมชาติ
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565

  การย้อมสีธรรมชาติ โดย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 18 หน้า ปีพิมพ์ 2565 รายละเอียด : หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การย้อมสีธรรมชาติ" เล่มนี้ สรุปเรียบเรียงเนื้อหาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงของผู้พิการทางสายตา ซึ่งยังขาดโอกาสในการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิต ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 182


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา