โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

สาขาศิลปกรรม จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2563
พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบรรยายสาขาศิลปกรรม มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสวุรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ค่ายอาสาพัฒนา “เมล็ดพันธุ์จิตอาสา”
อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เล็งเห็นถึงการให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่ด้อยโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ได้​​มีการจัดโครงการค่ายเมล็ดพันธุ์จิตอาสา ครั้งที่ 1 ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมีทีมงานนับ 70 คน ร่วมแรงร่วมใจในการจัดค่ายครั้งนี้ ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการการร่วมจัดประชุมวิชาการ
พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Research and Society Service Unit, Semarang University, Sultan Agung University,  Muria Kudus University, PGRI Madiun University, STIE PGRI Sukabumi และ Bhinneka PGRI Tulung Agung. University ประเทศอินโดนีเซีย ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The  3rd International Conference on Education and Social Sciences Research (ICESRE) ภายใต้หัวข้อ “Social engineering through  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินได้แก่ รศ.ดร.อุษาพร              เสวกวิ             ประธานกรรมการ รศ.ดร.อภิชาต    &... >> อ่านต่อ


สำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน มทร.ล้านนา
อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์  ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดหางบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณพร้อมคณะเข้าเยี่ยม ชมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้คณบดีทั้ง 4 คณะและ 1 วิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ) นำชมภาพรวมการบริหารงานภายในคณะ การจัดการเรียนนการการสอน และชมห้องปฏิบัติการ เพื่อขอคำชี้แนะในกา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
พุธ 28 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่เวียงเจ็ดลินและใกล้เคียงร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สำหรับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดประกวด “BALA Ambassador 2020”
พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการประกวด “BALA Ambassador 2020” ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดและมอบรางวัล SMART BALA Hand’s – On 2020 ในการประกวดครั้งนี้ มาในธีม CASI’NO’ เพื่อในนักศึกษาตระหนักรู้และพิษภัย และความน่ากลัวอบายมุขและการพนัน   โดยผลการประกวด BA... >> อ่านต่อ


นิทรรศการ Koyori Project 2020  
จันทร์ 12 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

สมาคมวัฒนหัตศิลป์ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ Koyori Project 2020  “โครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการ เสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่ทอในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่สู่การ เชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เชียงใหม่เฟสติวัล จัดโดยได้รับเกียรติจาก กงสุลใหญ่ฮิโรชิ  มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิ... >> อ่านต่อ


“เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง”
ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง Knowledge theater อาคารหอสมุดราชมงคล มทร.ล้านนา สำหรับการจัดโครงการ “เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสัมมน... >> อ่านต่อ


โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) รัฐช่วยเสริม...เอกชนช่วยสร้าง สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.จัดงานเด็กจบใหม่.com
อังคาร 29 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานจัดงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาจบใหม่ ร่วมโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) รัฐช่วยเสริม...เอกชนช่วยสร้าง สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.ละเอียดดังเอกสารเเนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 423


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา