โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Aerosol Box 
พุธ 1 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 อาจารย์ผดุงศักดิ์  วงศ์แก้วเขียว ตัวแทนอาจารย์กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย  Aerosol Box 20 ชุด แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVIC-19 โดยมีผู้บริจาควัสดุที่ใช้ทำ Aerosol Box  กว่า 60 ท่าน ทั้งนี้ผู้จัดทำจะทยอยนำ Aerosol Box มอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูนและลำปางต่อไปรวมทั้งหมด 50 ชุด สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ใช้กล่องป้องกันเชื... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุม ITA พร้อมคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
พุธ 18 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานยของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับผู้บริหาร” ในการนี้ก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างการและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตอบรับนโยบายป้องกันโควิท-19 ณ ห้องประชุมกาสะลอง มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ยกทัพ  นิทรรศการผลงาน นศ.ออกแบบสื่อสาร
ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.45 น. นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 “ยกทัพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดเวลา 09.45 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) นิทรรศการ “ยกทัพ” เป็นผลงานงานของนักศึกษาออกแบบสื่อสารชั้นปีที่ 4  แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ออกแบบสื่อสิ่งพิม... >> อ่านต่อ


BALA Exhibition 2020
อังคาร 3 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2020) ภายใต้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “SMART BALA Hands-On” โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ลานคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่นประเภทตีพิ... >> อ่านต่อ


วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง, อาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ และอาจารยอนุวัตร ศรีนวล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทีมนักศึกษาคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิศวกรรมเกษตรด้านการสร้างเรืองบประหยัด ผลงานนายก้องภพ ธีรโชติวณิชช์, นายภูวดล วังคำลุน, นายเจษฎา ปานช้าง, นายณ... >> อ่านต่อ


นศ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ จังหวัดลำพูน
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่​ 24​ กุมภาพันธ์​ 2563 อาจารย์ศุภกาล​ ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์​ ชั้นปีที่​ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ เข้าศึกษาเรียนรู้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านช่างอุตสาหกรรม​ พร้อมทดสอบการเชื่อมโลหะ​ เยี่ยม​ชมห้องปฎิบัติการระบบอัตโนมัติและศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ โดยได้รับเกียติจากวิทยากร​ประจำห้องปฏิบัติการต่างๆให้ความรู้แก่นักศึกษา​ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและก่อนการลงมือปฏิบัติการด้านวิชาชีพ ณ กรมพัฒนาฝีมือ... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล” ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา โดยมี ดร.ประเสริฐ  ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน งานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ถวายน้ำดื่มวัดพระบาทน้ำพุ
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มราชมงคลล จำนวน 3,600 ขวด โดยมี อาจารย์บุญญฤทธิ์  สโมสร เป็นตัวแทนรับมอบและนำถวายแด่หลวงพ่ออลงกต ติกขปญโญ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ต่อไป >> อ่านต่อ


“Photo Care & Share” นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.เกษตร  แก้วภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” ในโครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ่าย เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนนธรรม มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) นิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” ใน “โครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 397


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา