โลโก้เว็บไซต์ สุรพงศ์   ขุนคง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สุรพงศ์ ขุนคง

วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนาตาก มอบเครื่องซอยสมุนไพร และเครื่องเคี่ยวน้ำหัวปลี
พุธ 25 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบเครื่องซอยสมุนไพรและเครื่องเคี่ยวน้ำหัวปลีให้แก่กลุ่มสมุนไพรแม่ระมาด โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนส่งมอบ โดยเครื่องซอยสมุนไพรเป็นผลงานของนายจักรกฤษณ์ แสนวงษ์เครือและนายอนรรฆ ต๋าแปง โดยมีอาจารย์วุฒิชัย หีบคำและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร เงินเนตรเป็นที่ปรึกษาโครงการ และเครื่องเคี่ยวน้ำหัวปลีเป็นผลงานของนายทวีรักษ์ แก้วจันทร์ นายวราธร ใจแสงและนายสุรสีห์ กาจา โดยมี อาจารย์วุฒิชัย หีบคำ อาจารย์พิชิตรี ทองดี และว่าที่ร้อยตรีจีรพงศ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนาตาก จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน
พุธ 11 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาตาก จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัด มทร.ล้านนาตาก ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 16 อัตรา สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์ ตามตำแหน่ง ตั้งแต่ เวลา 09:00-14:00 น. ณ มทร.ล้านนา ตาก โดยประกาศผลสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก ร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลองของจังหวัดตาก
พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL TAK News - 5 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้แทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก ร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลองของจังหวัดตาก ณ บริเวณเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีบวง... >> อ่านต่อมทร.ล้านนาตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลหลังสหกิจศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2560
พุธ 4 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL TAK News – 4 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก ประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษานำเสนอผลการสหกิจศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมสารนิเทศ 8... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตากให้การต้อนรับ Dr.habil. Franz Dunkel, RWTH Aachen University
อังคาร 3 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News - 3 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ Priv.-Doz.Dr.habil. Franz Dunkel Prof.(Assoc.) RWTH Aachen University, Germany และ ดร.มนูญ ชื่นชม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและรับฟัง ข้อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (THAI-MEISTER-ACADEMY) เพื่อการพัฒนาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on Graduates)  ณ ห้องประชุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2560
จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL TAK NEWS - 2ตุลาคม2560       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เบญจลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก ประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2560 หลังจากที่ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนามเพื่อผลิตครูวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดและศึกษาวิชาการด้านอาชีพเพื่อที่ได้บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู และความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรม ที่ได้เรียนมาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับสถาบันเครือข่ายตา... >> อ่านต่อ


เกษียณอย่างเกษม...เพชรงามล้านนา ตาก 2560
ศุกร์ 29 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2560 "เกษียณอย่างเกษม เพชรงามล้านนา ตาก ในช่วงเย็นมีประเพณีปฏิบัติในทุกๆ ปี คือ การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ที่คอยปกปักรักษาให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขนั้น คณะผู้เกษียณและคณะผู้บริหาร ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อมงคล ณ วิหารหลวงพ่อมงคล องค์พระวิษณุกรรมเจ้า ณ ลานพระวิษณุกรรม ท่านราชสิทธิ์ ณ ศาลท่านราชสิทธิ์และท้าวเวสสุวรรณ ท้าวมาลีวราช ณ ศาลท้าวเวสสุวรรณ ... >> อ่านต่อ


สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58
ศุกร์ 29 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก หน่วยที่ 4 อำเภอเมืองตาก (มทร.ล้านนา ตาก) ใช้สิทธิ์สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08:000-15:00 น. ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 41


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา