โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

มทร.ล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู สกร. ภาคเหนือด้วย อววน.
พุธ 17 กรกฎาคม 2567

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดยคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครู สกร. ภาคเหนือ ด้วย อววน." ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับครู... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมยกระดับทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับเกษตรกรยุคใหม่ มุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับเครือข่าย SEED Thailand และมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับเกษตรกรยุคใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลหนองตองพัฒนา ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเข้าร่วมจำนวน 40 ราย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนผลงานให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง... >> อ่านต่อ


ประกาศลำดับการนำเสนอกิจกรรม Pitching “กิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”
อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567

  ประกาศลำดับการนำเสนอกิจกรรม Pitching  “กิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรมและทำบุญทอดผ้าป่า
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ภายในงานมีพิธีห่มผ้าพระธาตุ พิธีถวายพานพุ่มดอกบัวบูชา พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2567 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทำบุญเพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้  >> อ่านต่อ


สัมมนา IPMart Connext 2024 : เชื่อมโยงความคิด สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ขอเชิญร่วมสัมมนา IPMart Connext 2024 : เชื่อมโยงความคิด สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาภายในวันที่10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล SDGs
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย และระบบ Times Higher Education Impact Ranking สำหรับการรายงานข้อมูลเพื่อประเมินผล Times Higher Education Impact Ranking ปี 2023-2024 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการกำกับ ดูแลข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โร... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ.ประจำหอพัก)
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รับสมัครอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2567 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล สืบสานประเพณี พิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ศุกร์ 19 เมษายน 2567

  (วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล ซึ่งผลิตโดย ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แด่ ดร.นพดล มณีเฑียร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับใช้ในพิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยในงาน Urban Crafts Fair & Balloon Fest
พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2567

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ แผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยในงาน Urban Crafts Fair & Balloon show กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด Local rebrand project new design new perception new possibility  สนับสนุนการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นของดีในตำบลสันผีเสื้อ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มตัดเย็บ แหนม ไส้กรอกอีสาน เต้าเจี้ยว และสุรากลั่นชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนกร... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Creative Career Path 2024 ภายใต้โครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หรือ CEA เชียงใหม่ (เดิม TCDC เชียงใหม่) ได้กำหนดการจัดกิจกรรม Creative Career Path 2024 สำหรับโครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความสร้างสรรค์ที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ กลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Originals) กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ (Creative Content/ Media) กลุ่มบริการสร้างสรรค์ (Creative Services) และกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 246


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon