โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

ขอเขิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2565” ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล
อังคาร 4 ตุลาคม 2565

          งานประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยกับการพัฒนานวัตกรรมข้าว โดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA            ขอเขิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2565” ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล คุณสมบัติ หากคุณคือหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภาคเอกชน หรือวิสาหกิจชุมช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการ (Mobility of Volunteer educations : MOVE) พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พุธ 28 กันยายน 2565

  วันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา อาจารย์สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และนายวรรธพงศ์ เทียนนิมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชดำริ (MOVE) ภายใต้การดำเนินโครงการสืบสานต่อยอดและติดตามเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการตามพระราชดำริสำหรับคนทุกช่วงวัย เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชม... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
ศุกร์ 23 กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2565 หัวข้อการแข่งขัน "T2C ไลฟ์สดสินค้าไทยสู่ตลาดจีน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันโครงการ "ภาษาจีน+อีคอมเมิร์ซ" ในประเทศไทยให้เกิดการบูรณาการในเชิงลึก ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานภาษาจีน ยกระดับทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบองค์รวมของนักศึกษาไทยแก่ตลาดและประชาชนจีนใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำรถผลิตน้ำดื่ม เพื่อผลิตน้ำดื่มสำหรับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
อังคาร 20 กันยายน 2565

  วันที่้ 16-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริวลี บัวเจริญ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา นำชมขั้นตอนกระบวนการปฎิบัติงานผลิตน้ำดื่มของศูนย์การเรียนรู้ฯ อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง/วินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อสนับสนุนสถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิ... >> อ่านต่อ


ชมรมทวิ/พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมโครงการ วิ่งพาหนูสู่ฝันครั้งที่ 2
ศุกร์ 16 กันยายน 2565

ชมรมทวี/พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนการกุศล ภายใต้โครงการ "วิ่งพาหนูสู่ฝันครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ด้อยโอกาสในพื้นที่สูงและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม สู่การพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน เป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประ... >> อ่านต่อ


บจก.สมาร์ท ต้องการนักศึกษาฝึกงานที่จบสาขาเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อมาฝึกงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2565

 บจก.สมาร์ท ต้องการนักศึกษาฝึกงานที่จบสาขาเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อมาฝึกงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  รับสมัคร Graphic Designer จบสาขาเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 3 ตำแหน่ง จบสาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติ - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ และเลือกMood & Toneได้อย่างเหมาะสม - สามารถคิดและสร้างสรรค์Contentที่เกี่ยวข้องได้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการวารสาร (Thaijo) ในส่วนของผู้แต่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting
อังคาร 6 กันยายน 2565

  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบการจัดการวารสาร (Thaijo) ในส่วนของผู้แต่ง" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี วงษ์แก้ว ผู้... >> อ่านต่อเรียนฟรี หลักสูตรเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นเรื่องสินทรัพย์ทางปัญญาจาก NIA Academy MOOCs
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565

          เรียนฟรี! คอร์ส IP101 หลักสูตรที่จะเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นเรื่องสินทรัพย์ทางปัญญา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ จาก NIA Academy MOOCs แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านนวัตกรรม           ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่หลายคนอาจมองข้าม บางครั้งการที่เราคิดค้นหรือมีไอเดียแปลกใหม่ที่เราคิดว่าล้ำคิดว่าเจ๋ง แต่ก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเราเป็นเจ้าของ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานี่แหละที่จะให้สิทธิผู้คิดค้นสามารถนำมาใช้ประโย... >> อ่านต่อ


เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมเวทีแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์ SCGP Packaging Speak Out 2022
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565

          บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED ขอเชิญชวนเยาวชนรุ่นอายุ 17-25 ปี ที่มีไอเดียด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และอยากส่งเสียงให้โลกนี้ดีขึ้น เข้าร่วมเวทีประกวด “SCGP Packaging Speak Out 2022” เวทีแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่จะให้เยาวรุ่นแท็กทีม ส่งผลงานภายใต้แนวคิด “RETHINK FOR BETTER NORMAL” ที่สร้างสรรค์ โดดเด่น และสื่อสารเรื่อง “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE” ชิงเงินราง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 189


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา