โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560

ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนาในโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐กำหนดการพิธี๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.          ลงทะเบียน และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจสอนทำกระทงแก่นักท่องเที่ยว
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์เกิดศิริ  ชมพูกาวินและอาจารย์ณิชกุล  คำรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมการประดิษฐ์กระทงไทยสู่สากล (Loy Kratong to World Events)” โดยสอนการทำกระทงแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักท่องเที่ยวสนใจร่วมทำกระทงเป็นจำนวนมาก อันเป็นเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามสู่สาย... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดขบวนกระทงใหญ่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนา
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยตกแต่งขบวนกระทงใหญ่ในแนวคิด “สะเปาแก้ว แพรวฟ้า พระบารมี มหาจักรี ภูมิพล”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยใช้สะเปาแก้ว หรือส... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมทำบุญสลากภัต
ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประเพณีทำบุญสลากภัต (ทานก๋วยสลาก) ที่วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงาม โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก  >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่โรงอาคาร มทร.ล้านนา ภายในงานมีการขับร้องเพลงพระคุณที่สาม จากตัวแทนนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการบัญชี สาขาการจ... >> อ่านต่อ


การประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2559
อังคาร 30 สิงหาคม 2559

เช้าวันนี้(30 ส.ค. 59) คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดการประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนาประจำปี2559 ที่ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง อ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ได้ทำการปรึกษาหารือ การจัดสรรส่วนงานด้านพิธีการ ด้านสถานที่ ทั้งวันสมโภชและวันทอดกฐิน >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู (สาขา) ประจำปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สาขาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์,สาขาออกแบบเครื่องเรือน สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู (สาขา) ประจำปีการศึกษา 2559 >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์  โดยนายณฐพล  บุญน้อม นายกสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษาร่วมพิธ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียน ณ วัดศรีโสดา
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวา... >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด
พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา แห่เทียนพรรษาเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 15