โลโก้เว็บไซต์ RMUTL ช่อง@Youtube | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : RMUTL ช่อง@Youtube


ล้านนาสัญจร มองอดีต ปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560

          วิดิทัศน์สรุปภาพบรรยากาศโครงการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 62


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา