โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้ง พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 3 ราย
ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเประเมิน... >> อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 3 ราย
ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 31 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  หนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0509.2/ว1984 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตร 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  ประกอบกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 380/2561 ล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้ง พนง.อุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 19 ราย
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเประเมิน... >> อ่านต่อ


ขอแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564

ด้วยทางกองพัฒนาอาคารสถานที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี โดยได้ประสานงานการดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 ทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ทั้ง 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่เจ็ดลิน เจ็ดยอด และดอยสะเก็ด ให้ความพร้อมในการใช้งานสูงสุด และลดปัญหาการเสื่อมสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 จะทำการ >> อ่านต่อ


เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2564
จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2564 ----------------------------- โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ----------------------------- หน่วยร่วมดำเน... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง    ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ 380/2561 ลว. 10กรกฎาคม 2561 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองรายชื่อผู้สมัครราย นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ ให้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจา... >> อ่านต่อ


ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่
อังคาร 13 เมษายน 2564

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทวีความรุ่งแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่อาจมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายพื้นที่อาจมีความเสี่ยงสูงนั้น ในการนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ (๕ ท่าน)
พุธ 24 มีนาคม 2564

ตามบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๓๓๑ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (คลิกประกาศ) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 219


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา