โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-27

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงานร่วมกับแกนนำกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง ปี 2559 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและแนะนำให้คำปรึกษาแนวทางการด... >> อ่านต่อ


กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Food Festival Day 2016
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ภายในอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดด้วยกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม " International Festivals Day 2016" เทศกาลอาหาร ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ เช่น การร้องเพลงสากล การแสดงทางวัฒนธรรม... >> อ่านต่อ

Gistda ร่วมหารือพัฒนาด้านเทคโนโลยี
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559นายเชาวลิต  ศิลปะทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้าพบ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อประชาสัมพันธ์และหารือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากร ตลอดจนหาความร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ทั้งในภาคการศึกษาและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสภา อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาสำหรับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวการและภูมิสารสนเทศ องค์กา... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องในการประชุมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคุณธัญญา ภาวะเดช นายกเทศบาลตำบลป่าป้อง และคณะจากสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ในโอกาสจัดการประชุมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับตำบลขึ้น โดยมีคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานหมู่บ้าน / ชุมชน มีการคัดแยกขยะ สนับสนุนทร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา