โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-07

พื้นที่เชียงใหม่ รับใบทรานสคริป/ใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/59 (ปวส.)
พุธ 7 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/59  (ระดับปวส.) สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปพร้อมใบประกาศนียบัตร ได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน (หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนให้ใช้หนังสือมอบอำนาจโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ) >> อ่านต่อ


พื้นที่เชียงใหม่ รับใบทรานสคริปหนังสือรับรองคุณวุฒิ นักศึกษา ค.อ.บ. 2/2559
พุธ 7 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2559 (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี ได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน (หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนให้ใช้หนังสือมอบอำนาจโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu ในโอกาสบรรยายพิเศษและสนทนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น
พุธ 7 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu อาจารย์ผู้สอนและทำงานวิจัยที่ Institute of Medical ณ Teikyo university ผู้ก่อตั้งวารสารวิชาการ Drug Discoveries & Therapeutics วารสารที่สืบค้นได้ใน PubMed ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “Silkworm; the model for drug and disease investigation” ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โอกาสนี้ได้ร่วมสนทนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัย (มากกว่า... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ
พุธ 7 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนา สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา