โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-11-22

ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าพบ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   สภาวิชาการ  และคณะทีมงาน  เข้าพบ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์  ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  เพื่อ คารวะแนะนำตัวและทีมงาน  พร้อมทั้ง ขอรับคำแนะนำในการดำเนินงาน ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันพัฒนาสี่แยกอิน... >> อ่านต่อ


ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะ เข้าพบ แม่ทัพภาคที่3
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   สภาวิชาการ  และคณะทีมงาน  เข้าพบ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ  เพื่อทำการคารวะแนะนำตัวและทีมงาน พร้อมทั้ง ขอรับคำแนะนำในการดำเนินงาน ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมห... >> อ่านต่อ


ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   สภาวิชาการ  และคณะทีมงาน  จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม(ล้านนาสัญจร) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ (1)Prof. Sun Fangcheng,  President of CTBU (2)Ms. Han Yan, Director International Cooperation and Exchange Office (3)Mr. Duan Yongsheng Dean, School of Literature and Journalism (4)Mr. Song Mingjiang, Deputy Director, President’s Office และ อาจารย์สมศักดิ์ นาวายุทธ เนื่องในโอก... >> อ่านต่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยในปีการศึกษาพ.ศ.2559  มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 รายได้แก่  นายสุรพงษ์  ชุ่มประดิษฐ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) นายวินัย  ปราบริปู  ปริญญาศิลปดุษฎี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา